Raport EBI nr 13/2019. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok

26.06.2019

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2018 rok  oraz uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy (Uchwała nr 15 oraz 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 roku).

Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,13 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzynaście groszy),

Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje) (liczba wszystkich akcji Spółki tj. 8 214 343 akcji minus liczba akcji własnych tj. 340 000 akcji)

Wartość dywidendy: 1 023 664,59 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 10 lipca 2019 roku

Dzień wypłaty dywidendy: 17 lipca 2019 roku

Zarząd informuje, że na dzień powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internity SA tj. na dzień 26 czerwca 2019 roku, Spółka posiadała 340 000 akcji własnych. Akcje te wyłączone są z wypłaty dywidendy.