Raport EBI nr 13/2012. Zmiana wysokości kwoty zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych

24.05.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów w sprawie dokonania wpisu dotyczącego zwiększenia wysokości kwoty zastawu na towarach do kwoty 11.026.000,00 PLN. Wpisu dokonano pod numerem pozycji rejestru 2165646 w dniu 15 maja 2012 r.

Zastaw na towarach związany jest z zabezpieczeniem wierzytelności banku w związku z udzieloną linią wielocalową (zwiększenie limitu w ramach linii – komunikat EBI nr 10/2012 z dnia 26.04.2012 r.).

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Spółka traktuje nieruchomość jako nieruchomość inwestycyjną.