Raport EBI nr 12/2021. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

22.06.2021

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2020 rok, uchwałę w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę oraz uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy (Uchwała nr 15, 16, 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2021 roku).

Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,38 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzydzieści osiem groszy),

Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje)

Wartość dywidendy: 2 992 250,34 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 1 lipca 2021 roku

Dzień wypłaty dywidendy: 7 lipca 2021 roku

Podstawa prawna: §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect