Raport EBI nr 12/2020.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

4.06.2020

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 2 lipca 2020 roku na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:

1)   treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,

2)   wzór pełnomocnictwa,

3)   projekty uchwał,

4)   informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty 10/2020 oraz 11/2020) w dniu 26 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania