Raport EBI nr 12/2018. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

18.06.2018

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2017 rok  oraz uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy (Uchwała nr 16 oraz 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2018 roku).

Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,15 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: 15 groszy),

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 214 343 (słownie: osiem milionów dwieście czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy akcje) (liczba wszystkich akcji Spółki tj. 8 330 000 akcji minus liczba akcji własnych tj. 115 657 akcji)

Wartość dywidendy: 1 232 151,45 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 45/100)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 28 czerwca 2018 roku

Dzień wypłaty dywidendy: 5 lipca 2018 roku

Zarząd informuje, że na dzień powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internity SA tj. na dzień 18 czerwca 2018 roku, Spółka posiadała 115 657 akcji własnych. Akcje te wyłączone są z wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.