Raport EBI nr 12/2016. INFORMACJE O WYPŁACIE DYWIDENDY

30.06.2016

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2015 rok i wypłaty dywidendy (Uchwała nr 6,7 oraz 8 ZWZA z dnia 29 czerwca 2016 roku).

Wartość dywidendy (Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 583 100 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych)

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,07 zł (słownie: siedem groszy)

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 330 000 akcji (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy akcji)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 26 lipca 2016

Dzień wypłaty dywidendy: 10 sierpnia 2016

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

 

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) oraz 2) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.