Raport EBI nr 11/2023. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

27.06.2023

Zarząd „Internity” Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy (Uchwała nr 15 oraz Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku).
Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:
Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,32 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: trzydzieści dwa grosze).
Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje).
Wartość dywidendy: 2.519.789,76 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 6 lipca 2023 roku
Dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2023 roku
Podstawa prawna: §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect