Raport EBI nr 11/2022. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

28.06.2022

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2021 rok oraz uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy (Uchwała nr 16 oraz 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 roku).

Zarząd przekazuje informację dotyczącą wypłaty dywidendy:

Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,64 złotych na 1 akcję Spółki (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze),

Liczba akcji objętych dywidendą: 7 874 343 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy akcje)

Wartość dywidendy:  5 039 579,52 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze)

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 6 lipca 2022 roku

Dzień wypłaty dywidendy: 14 lipca 2022 roku

Podstawa prawna: §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect