Raport EBI nr 11/2019. Zwołanie ZWZA na dzień 26 czerwca 2019

30.05.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W załączeniu:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA,
2) wzór pełnomocnictwa,
3) projekty uchwał,
4) informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że przedmiotem obrad ZWZA będzie m.in. zmiana statutu związana z propozycją umorzenia akcji własnych – opis proponowanych zmian oraz tekst jednolity statutu znajdują się w odpowiednich projektach uchwał.
Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty 7/2019 oraz 8/2019) w dniu 9 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania