Raport EBI nr 11/2015. INFORMACJE O WYPŁACIE DYWIDENDY

24.06.2015

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy (Uchwała nr 6 oraz Uchwała nr 7 ZWZA z dnia 23 czerwca 2015 roku).
Wartość dywidendy (Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 583 100 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych)
Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,07 zł (słownie: siedem groszy)
Liczba akcji objętych dywidendą: 8 330 000 akcji (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy akcji)
Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 23 lipca 2015
Dzień wypłaty dywidendy: 12 sierpnia 2015
Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect