Raport EBI nr 11/2014. INTERNITY S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2013 R.

15.06.2014

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje Raport Roczny jednostkowy Spółki za 2013 rok wraz z Opinią biegłego rewidenta (w załączeniu).

Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 1 oraz 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania