Raport EBI nr 10/2024. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2024

24.05.2024

Zarząd Spółki „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2024 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2) wzór pełnomocnictwa,
3) projekty uchwał,
4) informacja o liczbie akcji spółki.

Zarząd informuje, że sprawozdania będące przedmiotem obrad ZWZ zostały ogłoszone w Raportach rocznych (komunikaty 8/2024 oraz 9/2024) w dniu 24 maja 2023 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.