Raport EBI nr 10/2023. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2023

27.06.2023

Zarząd „Internity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Warszawie (w załączeniu).

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o numerach od 1 do 14 oraz uchwałę nr 17 w treści zaproponowanej w ogłoszeniu.
Natomiast Uchwała nr 15 i 16 nie została powzięta w treści zaproponowanej w ogłoszeniu, tylko w treści zmienionej na wniosek akcjonariusza.

Przed rozpatrzeniem punktu 10 porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariusza pisemny projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2022, który został poddany pod głosowanie i uchwała została powzięta.

Przed rozpatrzeniem punktu 11 porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariusza pisemny projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, który został poddany pod głosowanie i uchwała została powzięta.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7, 7a, 8, 9 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Pliki do pobrania: