Raport EBI nr 10/2022. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022

28.06.2022

Zarząd INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 15:30 (w załączeniu).

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o numerach od 1  do 14 oraz uchwałę nr 18.

Natomiast Uchwała nr 16 i 17 nie została powzięta w treści zaproponowanej w ogłoszeniu (tylko w zmienionej).

Przed rozpatrzeniem punktu 10 porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariusza pisemny projekt uchwały o w sprawie podziału zysku za 2021, który został poddany pod głosowanie i uchwała została powzięta.

Przed rozpatrzeniem punktu 11 porządku obrad został zgłoszony przez akcjonariusza pisemny projekt uchwały o w sprawie wypłaty dywidendy który został poddany pod głosowanie i uchwała została powzięta.

 

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7, 7a, 8, 9 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect