Raport EBI nr 10/2017. Informacja o wypłacie dywidendy za 2016 rok

22.06.2017

Zarząd Internity S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2016 rok i wypłaty dywidendy (Uchwała nr 6,7 oraz 8 ZWZA z dnia 21 czerwca 2017 roku).
Zarząd przekazuje poniżej informację dotyczącą wypłaty dywidendy:
Wartość dywidendy przeznaczona na jedną akcję: 0,07 zł (słownie: siedem groszy)
Liczba akcji objętych dywidendą: 8 214 343 (słownie: osiem milionów dwieście czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy akcje) (liczba wszystkich akcji Spółki tj. 8 330 000 akcji minus liczba akcji własnych tj. 115 657 akcji)
Wartość dywidendy: 575 004,01 (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy cztery złote jeden grosz)
Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy): 3 lipca 2017
Dzień wypłaty dywidendy: 12 lipca 2017
Zarząd informuje, że na dzień powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internity SA tj. na dzień 21 czerwca 2017 roku, Spółka posiadała 115 657 akcji własnych. Akcje te wyłączone są z wypłaty dywidendy. Jeżeli na dzień dywidendy (3 lipca 2017) zmieni się liczba akcji własnych w posiadaniu Spółki, Spółka przekaże aktualizację niniejszego komunikatu w odrębnym komunikacie bieżącym.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust 6 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect