Raport EBI nr 10/2014. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

11.06.2014

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2013 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2014 opublikowanym w dniu 24 stycznia 2014 r. termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2014 r.
Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 rok określona zostaje na dzień 15 czerwca 2014 roku.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 pozostają bez zmian.

§ 6 pkt 14.2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.