Raport EBI nr. 10/2012 Zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym

26.04.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej zwiększającej limit linii wielocelowej kredytowej o 1,5 mln złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty 7,4 mln złotych, z czego limit kredytowy do kwoty 6,2 mln złotych. Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczeniem ww. linii kredytowej jest hipoteka na nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów.

§ 3 pkt 2 podpunkt 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.