Raport EBI nr 1/2020. Informacja o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu

28.01.2020

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i zmiany wpisu dotyczących

1) zmian postanowień Statutu dotyczących obniżenia kapitału własnego z kwoty 821 434,30  złotych do kwoty 787 434,30 złotych w wyniku umorzenia 340 000 akcji własnych Spółki wynikających z uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 czerwca 2019 roku (Raport Bieżący nr 12/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku). Umorzonym akcjom odpowiada 340 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiące 4,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie akcji nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego i bez wynagrodzenia, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.

Sad Rejonowy dokonał rejestracji zmiany art. 5 ust. 1 statutu Spółki.

Przed rejestracją zmian Artykuł 5 ust. 1 posiadał następującą treść:

„Artykuł 5 ust.1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 30/100) złotych  i dzieli się na:

a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10  zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10  zł (dziesięć groszy) każda,

c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 619.583 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji zmiany artykuł 5 ust.1 posiada następującą treść:

„Artykuł 5 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787 434,30 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 30/100) i dzieli się na:

a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 279.583 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Po dokonaniu zmiany w Statucie ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 7 874 343 głosy.

W wyniku zarejestrowanych zmian Statut Spółki ma treść zgodną z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Pełna treść uchwalonego Statutu przedstawiono w raporcie bieżącym EBI nr 12/2019.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.