Raport EBI nr 19/2018. Informacja o zmianie siedziby, umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego

17.12.2018

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i zmiany wpisu dotyczących

1) zmiany adresu siedziby firmy – aktualny adres siedziby firmy: ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

2) zmian postanowień Statutu dotyczących obniżenia kapitału własnego z kwoty 833 000 złotych do kwoty 821 434,30 złotych w wyniku umorzenia 115 657 akcji własnych Spółki wynikających z uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18 czerwca 2018 roku (Raport Bieżący nr 11/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku). Umorzonym akcjom odpowiada 115 657 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiące 1,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie akcji nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego i bez wynagrodzenia, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.

Sad Rejonowy dokonał rejestracji zmiany art. 5 ust. 1 statutu Spółki.

Przed rejestracją zmian Artykuł 5 ust 1 posiadał następującą treść:

„Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 833.000 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) złotych  i dzieli się na:

a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10  zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10  zł (dziesięć groszy) każda,

c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 735.240 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji zmiany artykuł 5 ust.1 posiada następującą treść:

„Artykuł 5 ust. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) i dzieli się na:

a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 619.583 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Po dokonaniu zmiany w Statucie ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 8 214 343 głosy.

W wyniku zarejestrowanych zmian Statut Spółki ma treść zgodną z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Pełna treść uchwalonego Statutu przedstawiono w raporcie bieżącym EBI nr 11/2018.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.